Projekti financirani iz proračuna

Projekti financirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ekonomska-socijalna struktura stanovništva grada Zagreba u razdoblju 1939.-1948.

Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma - ITHAS

Analiza longitudinalnih anketnih podataka

Utjecaj mreža na transfer znanja, apsorpcijski kapacitet, inovacije i internacionalizaciju

Ekonomski razvoj u svjetlu "Sporazuma iz Pariza"

Razvoj funkcije organizacijskog dizajna u hrvatskim poduzećima

Korištenje računovodstvenih informacija za upravljanje novcem u poduzećima u Republici Hrvatskoj

Izazovi digitalizacije prava društava Europske unije

Uloga i značaj analitičkih postupaka u evaluaciji kvalitete dobiti

Inovacije u lancima opskrbe u uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja)

Odrednice konkurentnosti hrvatskog malog gospodarstva

Utjecaj inovativnosti marke na spremnost potrošača na plaćanje različitih razina cijena

Matematički modeli i metode kao potpora pri donošenju odluka ekonomskih agenata

Unaprjeđenje modela sastavljanja bilješki uz financijske izvještaje

Alternativni oblik ekonomije - ekonomija zajedništva kao socijalna inovacija

Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih velikih poduzeća

Implementacija nelinearne ekonometrije u makroekonomskoj analizi

Utjecaj društveno odgovornog poslovanja na poslovni rezultat poduzeća modne industrije

Procjena efikasnog "benchmark" portfolia na hrvatsko tržište dionica

Uloga kontrolinga i IT potpore u nefinancijskom izvještavanju u turizmu

Modeliranje u ekonomiji znanja korištenjem metoda potpora odlučivanja

Komparativna analiza prekograničnih spajanja i preuzimanja u Europskoj uniji od 2013. do 2017.

Implikacije promjena starosne strukture na kreiranje strategije maloprodaje

Analiza čimbenika revizijskog tržišta u funkciji kvalitete revizije financijskih izvještaja

Utvrđivanje stilova odlučivanja u kupnji organizacijskog kupca pri odabiru usluga

Testiranje vremenske varijabilnosti koncepta racionalnih očekivanja

Jedinstveni regulatorni i supervizorski standard financijske servisne industrije

Liberalizacija tržišta električne energije: opcije za malu otvorenu ekonomiju

Porezna pismenost u Republici Hrvatskoj i njezin utjecaj na porezni moral

Utjecaj emigracije na poslovanje hrvatskih poduzeća

Utjecaj načina obavljanja računovodstvenih poslova u neprofitnim organizacijama na korisnost i kvalitetu računovodstvenih informacija

Hrvatsko-srpski projekt - "Niski fertilitet u Hrvatskoj i Srbiji iz periodske i kohortne perspektive - bolje razumijevanje za bolje projekcije"

Hrvatsko-srpski projekt - "Financijska pismenost i socijalizacija djece kao potrošača"

Hrvatsko-slovenski projekt - "Djelovanje javne uprave i proceduralna (de) birokaratizacija u smislu razvoja malih i srednjih poduzeća: komparativna analiza Slovenije i Hrvatske"

Hrvatsko-austrijski projekt - "Ocjena društvene odgovornosti poduzeća na prodajnom mjestu: perspektiva mladih roditelja"

Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma

Podatkovna istraživačka infrastruka za napredna demografska istraživanja

Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti

Kulturološke sličnosti i razlike kao čimbenik internacionalizacije poduzeća

Razvoj metode obračuna ukupnih (punih) troškova na visokom učilištu

Politička ekonomija ekonomske krize 2008-2015 i njezin utjecaj na evoluciju modela kapitalizma u Hrvatskoj

Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru

Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu

Inovacije u lancima opskrbe uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja)

Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova

Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća

Kvalitativni i kvantitativni aspekti nefinancijskog izvještavanja poduzeća u turizmu

Jedinstveni regulatori i supervizorski standard financijske servisne industrije

Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija

Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma

Fiskalna održivost i dinamika javnog duga u Hrvatskoj

Opcije ekonomske politike za nove okolišne standarde do 2030

Determinante profitabilnosti prerađivačke industrije Republike Hrvatske

Čibmenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu (fokus: karakteristike okruženja i donositelja odluka

Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća

Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja u području turizma

Podatkovna istraživačka infrastruka za napredna demografska istraživanja

Indeks neizvjesnosti ekonomske politike: analiza uzročnosti

Kulturološke sličnosti i razlike kao čimbenik internacionalizacije poduzeća

Razvoj metode obračuna ukupnih (punih) troškova na visokom učilištu

Politička ekonomija ekonomske krize 2008-2015 i njezin utjecaj na evoluciju modela kapitalizma u Hrvatskoj

Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru

Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu

Inovacije u lancima opskrbe uvjetima internacionalizacije maloprodaje (nastavak istraživanja)

Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova

Analiza utjecaja računovodstvenih procjena na vrednovanje biološke imovine i dugotrajne imovine namijenjene prodaji

Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća

Kvalitativni i kvantitativni aspekti nefinancijskog izvještavanja poduzeća u turizmu

Jedinstveni regulatori i supervizorski standard financijske servisne industrije

Uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija u ostvarenju konkurentnosti organizacija

Proaktivnost u poticanju ekološke održivosti između trgovine i turizma

Fiskalna održivost i dinamika javnog duga u Hrvatskoj

Opcije ekonomske politike za nove okolišne standarde do 2030

Determinante profitabilnosti prerađivačke industrije Republike Hrvatske

Čibmenici odabira strategija razvoja tržišta i strategija prilagodbe tržištu (fokus: karakteristike okruženja i donositelja odluka

Unapređenje modela financijskog izvještavanja za mikro poduzeća

Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment

Organizacija upravljanja ljudskim potencijalima u javnom sektoru

Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata

Pravni i ekonomski izazovi implementacije sporazuma o transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu

Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća

Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem

Mjerenje utjecaja integriranog upravljanja rizicima na vrijednost i financijsku uspješnost hrvatskih i slovenskih poduzeća

Strateške smjernice u razvoju konkurentnosti hrvatskih malih i srednjih poduzeća u okviru europskih fondova

Interakcije različitih razina analize u stvaranju percepcija marke

Odrednice konkurentnosti destinacija gradskog turizma

Statističko modeliranje determinanti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u europskim zemljama

Hrvatsko-Crnogorski projekt: Inteligentni sustavi i inovacije u turizmu (ISIT)

Unaprjeđenje kvalitete usluge u visokom obrazovanju ulaganjem u napredak i razvoj studenata

Uloga strateškog umrežavanja u povećanju konkurentnosti tijekom internacionalizacije hrvatskih malih i srednjih poduzeća

Upravljanje tržišnim promjenama putem strategija razvoja tržišta

Utjecaj integriranog upravljanja rizicima na uspješnost poslovanja poduzeća u razdoblju globalne financijske krize

Istraživačke i inovativne strategije za pametnu specijalizaciju "Smart specialisation" na Sveučilištu u Zagrebu

Izazovi demografskog starenja u Hrvatskoj

Dizajn posla znanstvenika

Razvoj sustava pokazatelja za praćenje i ocjenu međunarodne konkurentnosti turizma u Hrvatskoj

Uloga otkrivanja znanja iz baze podataka u ostvarenju konkurentnosti organizacija

Ekonomske politike za poboljšanje izvozne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju

Empirijsko vrednovanje iskustvenog učenja

Razvijanje metodologije za utvrđivanje stilova odlučivanja o kupovini organizacijskog kupca

Strategija razvoja imidža Republike Hrvatske u procesu pridruživanja EU

Analiza konkurentnosti gospodarstva Hrvatske

Menadžerski alati u digitalnom poduzeću

Modeli i metode operacijskih istraživanja u ekonomici i poslovnom odlučivanju

Liberalizacija kapitalnog računa Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji

Korporativno upravljanje i konkurentnost hrvatskih poduzeća

Razvoj suvremenih prodajno-distribucijskih sustava u hrvatskim poduzećima

Perspektiva primjene upravljačkog ačunovodstvo u javnom sektoru RH

Harmonizacija financijskog izvještavanja malih i srednjih poduzeća

Metodologija konjunkturnih istraživanja Europske unije i Republike Hrvatske

Sustavi za upravljanje informacijama, procesima i znanjem

Analiza učinkovitosti gospodarskog rasta

Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija

Organizacija kao izvor konkurentske prednosti hrvatskih poduzeća

Procjena i unapređenja kapaciteta civilnog društva za pružanje socijalnih usluga

Inteligentni sustavi kontrolinga, financija i računovodstva digitalnog poduzeća

Istraživanje tržišta u funkciji razvoja specifičnih oblika turizma u Hrvatskoj

Marketinški sustav konkurentske prednosti ponude ekoloških proizvoda u RH

Izazovi demografskog starenja u Hrvatskoj

Kulturološke sličnosti i razlike kao čimbenik internacionalizacije poduzeća

Modeli tržišnog financiranja namjena od javnog interesa