NOVOSTI

Natječaj za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Accounting" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

25. kolovoza 2021. godine otvoren je natječaj čiji je tekst dostupan ovdje. Rok za prijavu na natječaj je 7 kalendarskih dana od ove objave.

Prijave na natječaj izvršavaju se isključivo putem Google obrasca dostupnoga u dokumentu natječaja kojemu se prilažu CV i motivacijsko pismo. Zakašnjele se prijave neće razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte digi4teach@gmail.com.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

MSCA/JRC newsletter, kolovoz 2021.

Dostavljamo nekoliko korisnih informacija vezano uz Marie Sklodowska-Curie akcije, EURAXESS inicijativu, Zajednički istraživački centar (JRC) i ostale obavijesti vezane uz program Obzor Europa za koje smatramo da bi Vam mogle biti zanimljive.

Informacije o projektima Europskog istraživačkog vijeća

Podnosite li zahtjev Europskom istraživačkom vijeću za bespovratna sredstva ili vas zanima gdje se nalaze postojeći projekti, sve informacije možete pronaći na ovoj poveznici.

Ekonomski fakultet Zagreb partner na projektu financiranom iz Europskog socijalnog fonda - SENIOR 2030

U okviru Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. i objavljenog natječaja Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada u 2018. godini napravljena je prijava za projekt SENIOR 2030 – TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ. Projekt je nakon provedene evaluacije prihvaćen za financiranje u razdoblju rujan 2020. - kolovoz 2023. godine. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.587.979,28 kuna.

Korisnik projekta je MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE, a SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET je Partnerska organizacija u provedbi Projekta. Koordinator provedbe projekta na EFZG je prof.dr.sc. Vesna Vašiček.

Cilj projekta je dugoročno razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine. Specifično, kroz projekt će se kroz inovativan i sveobuhvatan proces razviti prijedlog politika aktivnog starenja s naglaskom na koncept „srebrne ekonomije – silver economy“ za doprinos cjelokupnom društvenom i ekonomskom razvoju Republike Hrvatske temeljem strukturiranog analitičko-konzultativnog procesa na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Projekt ima 6 elemenata: jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže, provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva, provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene, izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija, provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka uz prateće aktivnosti promidžbe i vidljivosti te administracije i upravljanja projektom.

Suradnja EFZG-a s ostalim partnerima na projektu je u pružanju ekspertize kroz stručni i znanstveni rad suradnika na projektu naročito u području provedbe ispitivanja javnog mijenja, provedbi znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u izradi smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih smjernica, te slijedom toga objavi znanstvenih i stručnih radova.

**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.

Ekonomski fakultet Zagreb partner na ESF projektu "Regionalni centar kompetencija u ugostiteljstvu i turizmu Zabok" (ReCeZa)

U svojstvu projektnog partnera, Ekonomski fakultet – Zagreb (EFZG) započeo je s radom na EU projektu pod nazivom „ReCeZa – Regionalni centar Zabok“ čiji je temeljni cilj transformacija Srednje škole Zabok u jedan od ukupno šest regionalnih centara kompetentnosti u području turizma i ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u financijskom razdoblju 2014.-2020. Predviđeno trajanje projekta je od veljače 2020. do prosinca 2023. godine.

Korisnik sredstava i nositelj projekta je Srednja škola Zabok, dok je EFZG partnerska organizacija u provedbi ovog projekta. Ostali partneri na projektu su Krapinsko-zagorska županija, Gospodarska škola Varaždin, Srednja škola Prelog, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Salve Regina – Marija Bistrica d.o.o., Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja i Biotehniški izobraževalni center, Ljubljana.

Koordinator provedbe projekta na EFZG-u je prof. dr. sc. Oliver Kesar.

Po završetku ovog projekta Srednja škola Zabok bi postala regionalno središte obrazovanja i osposobljavanja kadrova u turizmu i ugostiteljstvu kroz uspostavu programa kvalitetnog, praktičnog i međunarodno orijentiranog obrazovanja namijenjenih učenicima, studentima, nastavnicima, mentorima, poslodavcima i osoblju svih dionika u turizmu na regionalnoj razini.

Partnerstvo EFZG-a počiva na pružanju ekspertize kroz stručni i znanstveni rad suradnika na projektu naročito u području provedbe ispitivanja javnog mijenja, provedbi znanstvenih istraživanja, sudjelovanje u izradi smjernica za razvoj javnih politika i analizi društvenog utjecaja predloženih smjernica, te slijedom toga objavi znanstvenih i stručnih radova. EFZG svojim radom sudjeluje na četiri elementa projekta i to: Uspostavi organizacije rada i razvoja ReCeZa, Jačanju kompetencija nastavnika i mentora, Inovacijama i suradnji te Promociji strukovnih zanimanja i rada ReCeZa.

Uz centar u Zaboku, uspostavljeni su i centri kompetencija u Splitu, Osijeku, Opatiji, Puli i Dubrovniku, a cjelokupan projekt, vrijedan više od 388 milijuna kuna osiguranih iz ESF fonda (85%) i državnog proračuna RH (15%), namijenjen je razvoju ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu. Regionalni centri kompetentnosti kao sustav dualnog obrazovanja dodatno će osnažiti interes za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu, osigurati više prakse učenicima i olakšati ulazak na tržište rada u kojem će se posebno cijeniti inovativnost i poduzetnički pristup. Regionalnim centrima kompetentnosti zadatak je eliminirati ili minimizirati trenutačna uska grla u obrazovanju, a uz poslodavce, značajnu ulogu u procesu uspostave centara imaju i visokoobrazovne ustanove, ali i strukovna udruženja, komore, strani partneri i drugi zainteresirani dionici.

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo turizma, a posredničko tijelo razine 2 je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.

ERASMUS+ projekt „Building the Universities of the Future through Social Innovation Education“ (BUFSIE)

Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Building the Universities of the Future through Social Innovation Education“ (akronim: BUFSIE). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Zoran Wittine.

U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 7 partnera iz Hrvatske, Njemačke, Španjolske, Grčke i Cipra. Pet partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), Friedrick Alexander University (DE), University of Barcelona (ES), University of Macedonia (GR), te University of Cyprus (CY) dok su preostali partneri neprofitne organizacije usmjerene na društveni, akademski i poduzetnički razvoj.

Agenda Europske unije za visoko obrazovanje jasno naglašava sve veću potrebu za više poduzetničkih građana i više društveno angažiranih ljudi. Program modernizacije europskih sustava visokog obrazovanja poziva na akcije za poticanje poduzetničkih i inovacijskih vještina i poticanje povezanosti visokih učilišta s društvom. To se također odražava u ključnim prioritetima obnovljene agende Europske unije za visoko obrazovanje, prema kojoj bi se europska visoka učilišta trebala boriti protiv budućih neusklađenosti vještina i pridonositi inovacijama, između ostalog, podržavajući kultiviranje transverzalnih vještina (tj. poduzetničkih i socijalnih vještina).

U tu svrhu, projekt BUFSIE ima za cilj izgradnju sveučilišta budućnosti pomažući nastavnicima da čvrsto ugrade obrazovanje za društveno inovativno obrazovanje (Social Innovation Education - SIE) u svoju kulturu i nastavnu praksu i dodatno, osnažuju studente mješavinom poduzetničkih i aktivnih građanskih kompetencija bitnih za napredak u 21. stoljeću.

Projektom BUFSIE cilj je povećati novu obrazovnu pedagogiju društveno inovativnog obrazovanja prebacivanjem na drugačiju obrazovnu razinu (tj. visoko obrazovanje) u odnosu na onu koja je prvotno zamišljena (tj. osnovnu i srednju obrazovnu razinu) i pomoći europska visoka učilišta da povećavaju poduzetničke i građanske kompetencije svojih studenata.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

ERASMUS+ projekt „Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe“ TERRAGOV

Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu u okviru Erasmus+ projekta (KA 2-Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi, KA203- Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja) prihvaćeno je financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Teaching Institutional Resilience and Prompt Reaction to Crisis: Good Governance Experiences in Europe“ (akronim TERRAGOV). Projekt doprinosi boljem razumijevanju dobrog upravljanja, posebice u vrijeme krize te optimalnim načinima za izgradnju institucionalne otpornosti suradnjom javnih i privatnih aktera u društvu. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditeljice projekta su doc. dr. sc. Ana Aleksić i doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Nositelj projekta je University of Iceland iz Islanda, a na projektu će uz Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao partneri sudjelovati i Academia De Studii Economice Din Bucuresti i Omega Trust Srl iz Rumunjske, Vilniaus Universitetas iz Litve te Universidad Complutense de Madrid iz Španjolske.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

ERASMUS+ projekt "Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management" (SUSTA)

U okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu za program Erasmus+ prihvaćeno je financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management”.

Nositelj projekta je Poznan University of Economics and Business (PUEB). Na projektu će sudjelovati i pet sveučilišta partnera iz zemalja koje se razlikuju u pogledu brige za okoliš i održivog razvoja. Kao partneri projekta sudjelovat će: Universidad Miguel Hernandez de Elche iz Šapanjolske, Czech University of Life Sciences iz Češke, University of Zagreb iz Hrvatske, The Slovak University of Agriculture in Nitra iz Slovačke te University of Szeged iz Mađarske. Voditeljica projekta od strane Ekonomskog fakulteta je prof. dr. sc. Blaženka Knežević.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

ERASMUS+ projekt "Flexibility and Resilience in Digital Transformation and Intelligent Automation - Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs"

FOReSiGHT

Agencija za mobilnost i programe EU na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila je financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom "Flexibility and Resilience in Digital Transformation and Intelligent Automation - Advanced Skills and Tools for Academia and Entrepreneurs" (akronim: FOReSiGHT). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Sanja Franc.

U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno šest europskih partnera. Nositelj projekta je Ekonomski fakultet u Bukureštu (Academia de studii Economice din Bucuresti). Ostali partneri su nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća te visokoobrazovne institucije iz Europe, točnije iz Rumunjske (Zitec com SRL i Asociatia Institutul de Prospectiva), Italije (Universita degli studi di Roma la Sapienza), Belgije (Laconseil), Njemačke (Escp Europe Wirtschaftshochschule Berlin EV), te Hrvatske (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Ekonomski fakultet Zagreb koordinator ERASMUS+ projekta „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ - (DIGI4Teach)

Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godine za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva razmjene dobre prakse pod nazivom „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ (akronim: DIGI4Teach). Koordinator projekta je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Nikolina Dečman. U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 8 partnera iz Hrvatske, Poljske, Njemačke i Srbije. Četiri partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), Cracow University of Economics (PL), The Osnabrück University of Applied Sciences - Faculty for Management, Culture and Technology (DE) te Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beogradu (RS) dok su preostala četiri partnera srednje strukovne ekonomske škole i to: Prva ekonomska škola, Druga ekonomska škola i Treća ekonomska škola iz Zagreba te Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola iz Samobora.

Kako bi se moderniziralo obrazovanje i osposobljavanje budućih ekonomista, osobito je važno promicati uporabu digitalne tehnologije za učenje u području strukovnog obrazovanja. Glavne potrebe i ciljevi projekta uključuju unaprjeđenje nastavnih vještina i načina poučavanja u različitim ekonomskim disciplinama s posebnim naglaskom na eru digitalizacije i to dijeljenjem postojećih dobrih praksi i analizom upotrebe novih digitalnih tehnologija poučavanja i učenja u strukovnom obrazovanju ekonomista. Očekuje se da će razmjena dobre prakse između projektnih partnera odgovoriti na izazove u vezi s uporabom digitalne tehnologije u nastavi ekonomskih disciplina i na taj način omogućiti učenicima da budu spremniji za izazove koji ih očekuju na višim razinama obrazovnog sustava kao i na tržištu rada. Projektna ideja nastala je kao rezultat promišljanja i dosadašnjih aktivnosti Odbora za suradnju sa srednjim školama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Usvajanje inovativnih praksi u podučavanju ekonomskih disciplina osnažit će i povezati nastavnike u visokom i srednjem obrazovanju, a imat će velik utjecaj u sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja budućih ekonomista.

S obzirom na postavljene ciljeve, očekuje se da će partnerstva između visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova doprinijeti razvoju nastavnih vještina koje će potaknuti kreativno razmišljanje i dodatno podržati poduzetnički duh učenika i studenata strukovnog obrazovanja.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Ekonomskom fakultetu Zagreb odobren ERASMUS+projekt „Promoting social entrepreneurship in higher education for a prosperous society“ (PROSPER)

Agencija za mobilnost i programe EU je temeljem Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2020. godinu za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta strateškog partnerstva u visokom obrazovanju pod nazivom „Promoting social entrepreneurship in higher education for a prosperous society“ (akronim: PROSPER). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na projektu, a voditelj projekta je doc. dr. sc. Zoran Wittine.

U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 6 partnera iz Hrvatske, Poljske, Austrije, Grčke i Bugarske. Tri partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), University of Silesia (PL), te University of Macedonia (GR), dok su preostali partneri neprofitne organizacije usmjerene na društveni, akademski i poduzetnički razvoj.

PROSPER dolazi kao odgovor na uočenu potrebu za uključivanjem društveno odgovorne ekonomije i društveno odgovornog poduzetništva u visoko obrazovanje, a posebno će se usredotočiti na zemlje u kojima koncept društvene ekonomije uživa umjerenu razinu prepoznavanja i slabo je zastupljen. Prema dostupnim podacima, zemlje iz kojih dolaze partneri koji će sudjelovati na ovom projektu bilježe vrlo niske stope zaposlenosti unutar društvenog poduzetništva, u čemu u negativnom smislu, nažalost prednjači Hrvatska. Ujedno, veze između subjekata iz ovog sektora i istraživačke zajednice izrazito su slabe, dok je istovremeno društveno odgovorno poduzetništvo vrlo usko zastupljeno u visokom obrazovanju. U tom je kontekstu teško iskoristiti puni potencijal društveno odgovornog poduzetništva i ponuditi cjelovita rješenja za bitna društvena pitanja.

Prepoznajući ove potrebe i proučavajući najnovije trendove u obrazovanju, Prosper teži razviti transdisciplinarnu internetsku platformu koja će studentima olakšati učenje kroz suradnju, razmjenu znanja i iskustva, kao i otvoren pristup više od 100 obrazovnih resursa koji će se kreirati tijekom trajanja projekta.

Ujedno će se s tom svrhom razviti inovativan, transdisciplinaran i učinkovit obrazovni program unutar visokog obrazovanja, a kroz mrežne kanale komunikacije, potaknuti interakcija između profesora, studenata i društveno odgovornih poduzetnika.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Ekonomski fakultet Zagreb partner u projektu SHARE-COVID19“ iz programa Obzor 2020

U okviru reakcije na pandemiju koronavirusa Europska komisija pružit će potporu za istraživački projekt „Non-intended health, economic and social effects of the COVID-19 epidemic control decisions: Lessons from SHARE (akronim: SHARE-COVID19)“ u iznosu od oko 6,9 milijuna eura.

Projekt se financira sklopu programa Obzor 2020 u području Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 izazvane novim koronavirusom (H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C.). Koordinator projekta je Institut Max Planck u Münchenu (Njemačka) dok Ekonomski fakultet - Zagreb sudjeluje kao partner s radnim paketom posvećenim analizi kvalitete zdravstvene zaštite tijekom epidemije koronavirusa čiji je voditelj doc. dr. sc. Šime Smolić. Glavni cilj projekta je razumjeti neplanirane posljedice pandemije i osmisliti poboljšane zdravstvene, ekonomske i socijalne politike. U svojim preporukama nositeljima politika nastojat će se učiniti zdravstvene sustave i društva Europske unije otpornijima na pandemije u smislu prevencije, zaštite i liječenja najranjivijega dijela stanovništva u dobi od 50 i više godina.

Ovaj projekt plod je dugogodišnjega rada znanstvenoga tima okupljenoga oko znanstvene infrastrukture „SHARE – Survey of Health, Ageing and Retirment in Europe“. SHARE je multidisciplinarno i višenacionalno panel istraživanje koje od 2004. svake dvije godine prikuplja mikropodatke o zdravlju, umirovljenju, socio-ekonomskom statusu, socijalnim i obiteljskim mrežama osoba u dobi od 50 i više godina. Podatke iz studije SHARE danas besplatno koristi preko 11.500 registriranih istraživača diljem svijeta, a isti su od 2005. do danas korišteni u oko 3.000 različitih publikacija.

U Hrvatskoj projekt „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“ od 2014. financijski podupiru Europska unija (Europski Socijalni Fond i program EaSI), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odobren prvi Interreg projekt

Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odobren je Interreg projekt koji nosi naziv "Wool as Outstanding Opportunity for Leverage – WOOL".

Vrijednost ovoga dvogodišnjeg projekta je 1.342.775,00 eura, a budžet dodijeljen Ekonomskom fakultetu iznosi 131.050,00 eura. Voditeljica projektnoga tima na Ekonomskom fakultetu Zagreb je prof. dr. sc. Marina Dabić, a ugovaratelj je Technology Park of Pordenone SCPA, Italija. Projektni je broj 1085.

Početak projektnih aktivnosti je 1. ožujka 2020. godine, a projekt završava 28. veljače 2022. godine.

Cilj projekta WOOL je očuvanje vune kao važnoga prirodnog resursa i zaštita kulturnih baština tradicionalnih ručno izrađenih vunenih proizvoda putem poboljšavanja regionalne suradnje i prijenosa znanja te promoviranje zajedničke regionalne marke ADRION.

Glavni rezultati projekta bit će:

(1) identifikacija resursa za proizvodnju vune i razvijanje potrebnih sposobnosti,

(2) izrada regionalne strategije za korištenje resursa na vuni,

(3) razvoj vunenih turističkih proizvoda,

(4) uspostavljanje mreže Adrion WOOL,

(5) promocija regionalne marke WOOL.

Detaljnim ispitivanjem stanja vezanoga uz vunene resurse, s jedne, te obrtništva, s druge strane, izvršit će se valorizacija ponuda za daljnji razvoj. Razvijat će se nova održiva turistička ponuda na bazi vune / proizvođača vune koja će jačati i valorizirati ugroženu kulturnu baštinu na području ADRION-a. Pilot-akcije koje će se provoditi u okviru WOOL-a osigurat će testiranje koncepta i dati izravne rezultate za sve uključene dionike sa četiri različite strane (istraživači-praktičari-klijenti-kreatori politike) što će doprinijeti valorizaciji baštine i pozitivno će utjecati na gospodarski rast regije. Međuregionalni pristup je od vitalne važnosti u području (i) prikupljanja vune, (ii) analize prerade vune (mapiranje lanca vrijednosti i njihove članove), (iii) stvaranje novoga i suvremenoga dizajna tradicionalnih ručno rađenih vunenih proizvoda u suradnji s obrtnicima i umjetnicima i (iv) razvoj turističkih proizvoda i regionalno brendiranje.

**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.

Ekonomski fakultet Zagreb nositelj HRZZ projekta REPINPUBSEC

U okviru "Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori ZNANSTVENA SURADNJA" Hrvatska zaklada za znanost je odobrila financiranje projekta IZAZOVI FINANCIJSKOG I NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA JEDINICA JAVNOG SEKTORA U KONTEKSTU PROMJENJIVIH ZAHTJEVA KORISNIKA INFORMACIJA (CHALLENGES OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING BY PUBLIC SECTOR ENTITIES IN THE CHANGING USER NEEDS ENVIRONMENT) (akronim REPINPUBSEC). Razdoblje trajanja projekta je 1. listopada 2019. - 31. svibnja 2023. godine. Nositelj projekta je Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, a voditeljica projekta je prof. dr. sc. Vesna Vašiček.

Projektom se nastoji ujediniti znanstveni i stručni potencijal u domovini i dijaspori te se teži ostvarenju sljedeća tri cilja:

1. istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini,

2. istraživanja koja stvaraju nove vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu te

3. projekti koji pomažu razvoju istraživačke infrastrukture u Hrvatskoj.

Posebno je važan mogući doprinos dijaspore u razvoju karijera mladih hrvatskih znanstvenika te u prijenosu i primjeni novih znanja i tehnologija u Hrvatskoj.

Područja istraživanja na projektu su:

Računovodstvo i financijsko izvještavanje jedinica javnog sektora (JS): kako odgovoriti izazovu promjenjivih i rastućih zahtjeva korisnika informacija? te

Integrirano izvještavanje kao novi izazov za jedinice JS i odgovor na integrirano razmišljanje: ima za cilj istražiti mogućnosti primjene integriranog izvještavanja koje pored financijskog izvještavanja uključuje i nefinancijsko izvještavanje te predstavlja novi izazov, ali i veliki potencijal za korištenje u jedinicama JS.

Na projektu su zaposlena dva doktoranda na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više informacija o aktivnostima projekta dostupno je na službenoj stranici projekta.**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.


Svečano otvaranje osmog vala Projekta SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi

Svečano otvaranje osmog vala Projekta SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi održano je 4. studenoga 2019. u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva. Na skupu su prisustvovali brojni uglednici iz političkog i društvenog života te akademske zajednice. Predstavljanje je otvorio ministar rada i mirovinskoga sustava Josip Aladrović. Program svečanog predstavljanja vodila je gđa Almira Osmanović, koja je ujedno postala i ambasadorica projekta SHARE.

Doc. dr. sc. Šime Smolić i izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin predstavili su projekt SHARE i opisali što je sve učinjeno do danas. U sklopu svojih izlaganja predstavili su odabrane rezultate iz šestog i sedmog vala te planove za budućnost. Prisutnima se putem video linka obratila i gđa Katarina Ivanković-Knežević, direktorica za socijalna pitanja u Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost Europske komisije. Državna tajnica gđa Majda Burić održala je prezentaciju o važnosti hrvatskoga članstva u organizaciji SHARE-ERIC i istaknula pogodnosti koje Hrvatska dobiva tim članstvom.

Na skupu je premijerno prikazan video spot koji će se koristiti u medijskoj promociji Projekta.
**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.


Communication to Horizon 2020 beneficiaries

How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants

Europska komisija objavila je dokument u kojem možete pronaći smjernice kako izbjeći pogreške prilikom traženja bespovratnih sredstava u okviru projekta H2020. >>>>

Health and socio-economic status over the life course

First results from SHARE Waves 6 and 7

Na temelju podataka 6. i 7. vala studije SHARE objavljenja je knjiga prvih rezultata pod naslovom Health and socio-economic status over the life course - First results from SHARE Waves 6 and 7.

Republika Hrvatska već pet godina sudjeluje u programu SHARE preko znanstvene partner institucije Ekonomskoga fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj knjige javno je dostupan, a u jednom poglavlju participirali su i doc. dr. sc. Šime Smolić i izv. prof. dr. sc. Ivan Čipin.

Službeno predstavljanje knjige održat će se 25. lipnja 2019. godine u Europskoj komisiji u Briselu. >>>>

H2020 Financial Management Guide


Na temelju iskustava projektnih administratora u sklopu Cost Action

TN1302: The voice of research administrators – building a network of

administrative excellence “BestPrac”, Working Group 2: Finance, nastao

je H2020 Financial Management Guide kao pomoć pri prijavi projekata

H2020 / PF9. >>>>

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Europska Komisija objavila je izvješće projekata i organizacija koji su financirani sredstvima Europske unije iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI).

U izvješću je istaknut projekt "SHARE Wave 6 in Croatia" na kojemu je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu partner na projektu.

Između ostaloga, u poglavlju 3.1.1, str. 25-27, predstavljen je cilj projekta, njegovi rezultati, područje inovativnosti i diseminacijska strategija. >>>>

Horizon 2020 Success Stories in Croatia

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja brošuru na engleskom jeziku Horizon 2020 Success Stories in Croatia.

Riječ je o publikaciji u kojoj su prikazani podaci o sudjelovanju hrvatskih organizacija u najvećem programu Europske unije za financiranje istraživanja i inovacija Obzor 2020., centraliziranom programu kojim upravljaju nadležna tijela Europske komisije za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

U brošuri su prikazani rezultati sudjelovanja hrvatskih institucija od početka provedbe programa 2014. godine do 1. lipnja 2018. godine. >>>>

Odluka MZO-a o financiranju projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

Na temelju Zakona o uspostavi institucionalnoga okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014-2020., Odluke o donošenju smjernica u okviru Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. i Odluke o izmjeni Smjernica br. 3 Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 22. veljače 2019. u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.03 Provedba HKO-a na razini visokoga obrazovanja nakon provedenoga natječajnog postupka i odabira projekata donijelo Odluku o financiranju projekta Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4) Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je partner na ovome projektu, a uz njega u cilju postizanja izvrsnosti i učinkovitosti u visokom obrazovanju u području ekonomije uključeni su još i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava bit će sklopljen između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i korisnika bespovratnih sredstava.

**Sadržaj publikacije materijala isključiva je odgovornost korisnika sredstava.

Odluka MZO o poticanju aktivnosti koje doprinose prijavi EU projekata

MZO je 5. studenoga 2018. godine donijelo Odluku o poticanju aktivnosti koje doprinose povećanju prijava i uspješnosti hrvatskih prijavitelja na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije i programa Euratom, te promociji inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.

Odlukom se uređuje podrška:

- povećanju broja i kvalitete prijava na EU projekte,

- uspješnijoj provedbi postojećih EU projekata,

- sufinanciranju postojećih i planiranih budućih EU projekata te

- inicijativama vezanima za svemir i svemirske tehnologije.

Prijavitelji ove mjere mogu biti:

- znanstvene organizacije,

- zaklade,

- organizacije civilnog društva,

- poduzetnici.

Odluka uključuje podršku prijavama na EU projekte za odlaske na međunarodne sastanke, konferencije i radionice te edukacije i savjetodavne usluge za upravljanje i praćenje provedbe projekata.

Cijeli tekst odluke je dostupan ovdje.

Potpisan ugovor o suradnji na provedbi projekta upravljanja rizicima

Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Vlado Bagarić, direktor Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP), potpisali su 4. prosinca 2018. ugovor o suradnji na provedbi projekta Implementacija mjera i unaprjeđenje sustava integriranog upravljanja rizicima (ERM) u HKZP-u.

Ugovor o provedbi projekta temelji se na Sporazumu o suradnji sklopljenom između Ekonomskog fakulteta i HKZP-a u siječnju 2018., a voditeljica projekta je prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić. Radi se o nastavku projekta Uspostava i implementacija sustava integriranog upravljanja rizicima u HKZP-u u kojem su sudjelovali ključni menadžeri i stručnjaci HKZP-a te tim stručnjaka Ekonomskog fakulteta – Zagreb.

Ciljevi novog projekta su implementacija i nadzor učinkovitosti mjera upravljanja rizicima, transfer znanja o ERM sustavu kroz organizaciju, daljnje usklađivanje ERM sustava sa strategijom i poslovnim ciljevima te procesima planiranja i odlučivanja, kao i identifikacija, vrednovanje i upravljanje rizicima vezanim uz realizaciju strateškog plana HKZP-a u razdoblju od 2020. do 2024.


Više informacija dostupno je ovdje